Teenusele registreerumine

Alates 01.01.2016 tuleb sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse  saamiseks taotleda Sotsiaalkindlustusametilt  sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest maksmise kohustuse ülevõtmist. Mis tähendab, et Riik kohustub tasuma Teie sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest. Seega sotsiaalse rehabilitatsiooni saamiseks tuleb alates 2016. aasta jaanuarist pöörduda vanaduspensionäridel ja mittetöötavatel  100% töövõimetutel nägemispuudega inimestel kohalikku pensioniametisse ja avaldada soovi rehabilitatsiooniteenuse saamiseks. Seejärel lepitakse Teiega kokku rehabiliteerimisteenuse vajaduse hindamise aeg. Peale hindamise läbimist edastab küsitluse läbiviinud hindaja Teile hindamise tulemuse ning positiivse otsuse korral ja teenuse eest tasumise vabade vahendite olemasolul saategi registreerida end rehabiliteerimisasutuses teenusele. Kui vabu vahendeid hetkel ei ole, siis Sotsiaalkindlustusamet võtab Teid järjekorda ning teavitab, kui Teie rehabiliteerimisteenusele on rahaline kate olemas. Peale rehabiliteerimisteenusele suunamise otsuse saamist ning teenusele rahaliste vahendite eraldamist, on Teil 40 tööpäeva aega registreeruda rehabiliteerimisasutuses teenusele. Sotsiaalkindlustusamet võtab üle Teie sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest maksmise kohustuse kuni kaheks aastaks arvestades otsuse tegemise kuupäevast.
Sotsiaalse rehabilitatsiooni 1 kalendriaasta maksimaalne maht on 1237 eurot.

Tööealised nägemispuudega inimesed saavad tööalase rehabilitatsiooni teenust taotleda piirkondliku Eesti Töötukassa osakonna kaudu. Selleks tuleb leppida kokku rehabiliteerimisvajaduse hindamise aeg Eesti Töötukassa juhtumikorraldaja juures. Rehabiliteerimisteenusele suunamise korral on Teil vaja 5 tööpäeva jooksul peale otsuse tegemist teavitada rehabiliteerimisasutust ning registreerida end tegevuskava koostamisele. Rehabiliteerimisasutus omakorda saadab Teie registreerimisteate Eesti Töötukassale ning saab vastu kinnituskirja, et Teile võib hakata koostama tööalase rehabilitatsiooni tegevuskava. Tööalase rehabilitatsiooni tegevuskava koostatakse 2 nädala jooksul ning edastatakse Eesti Töötukassale kinnitamiseks. Kui Eesti Töötukassa on Teie tegevuskava kinnitanud, siis saab alustada rehabiliteerimisteenuste osutamisega. Tööalase rehabilitatsiooniteenuse maksimaalne summa on 1800 eurot.
Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus osutab nii sotsiaalse kui ka tööalase rehabilitatsiooni teenust.