Põhikiri

Põhikiri


I Üldsätted

1.1. Mittetulunduslik Ühing MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus, edaspidi Ühing, on asutatud tähtajatult.
1.2. Ühingu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.3. Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.4. Ühing lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi Põhiseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadusaktidest, käesolevast põhikirjast ja oma tegevuskavast.

II Ühungu eesmärgid ja tegevuse põhisuunad 

2.1 Ühingu tegevuse eesmärgid on:
2.1.1. Arendada ja korraldada nägemispuudega inimeste rehabiliteerimistegevust;
2.1.2. Lõimida pimedaid ja nõrgaltnägevaid inimesi rehabilitatsiooni kaudu tavaellu.
2.2. Ühing tegutseb oma eesmärkide saavutamiseks järgmistes põhisuundades:
2.2.1. Koostab rehabilitatsiooniplaane ja suunab nägemispuudega inimesi rehabilitatsiooni teenustele;
2.2.2. Korraldab ja vahendab nägemispuudega inimestele sotsiaalse-, füüsilise-, psühholoogilise-, pedagoogilise- ja kutsealase rehabilitatsiooni teenuseid;
2.2.3. Pimedate ja nõrgaltnägevate inimeste süsteemse rehabilitatsiooni korraldamisel suhtleb ja teeb koostööd riigi- ja kohalike omavalitsustega, puudega inimeste ning teiste organisatsioonidega;
2.2.4. Algatab ja viib läbi nägemispuudega inimeste rehabiliteerimisprojekte;
2.2.5. Määrab stipendiume rehabilitatsioonialaseks õppe- ja teadustööks ning arendustegevuseks;
2.2.6. Annab välja trükiseid ja teabematerjale;
2.2.7. teeb koostööd nägemispuudega inimeste elukeskkonna parandamiseks.
2.3. Ühingu tegevus on heategevuslik, toetamaks nägemispuudega inimeste rehabilitatsiooni ja tööhõivet, ning sotsiaalhoolekannet avalikes huvides.

III Ühingu liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise kord

3.1. Ühingu liikmeks võivad astuda juriidilised isikud, kelle tegevuse eesmärgiks on toetada nägemispuudega inimesi rehabiliteerimisel või kes pakuvad rehabilitatsioonialaseid teenuseid.
3.2. Ühingu liikmeks astumiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse Ühingu üldkoosolekule. Taotleja on Ühingusse vastu võetud, kui Ühingu üldkoosolek on langetanud liikme vastuvõtmise küsimuses positiivse otsuse ja taotleja on tasunud sisseastumis- ja ühe aasta liikmemaksu.
3.3. Ühingust välja astumiseks esitab liige Ühingu juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingu juhatus kustutab pärast 6-kuulise etteteatamistähtaja möödumist väljaastuva liikme Ühingu liikmete nimekirjast.
3.4. Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata, kui liige:
3.4.1. ei järgi põhikirja;
3.4.2. ei ole kahe majandusaasta jooksul osalenud ühelgi Ühingu üldkoosolekul;
3.4.3. ei tasu õigeaegselt liikmemaksu.
3.5. Ühingu juhatuse ettepanekul otsustab liikme väljaarvamise Ühingu üldkoosolek.

IV Liikme õigused ja kohustused

4.1. Liikmel on õigus:
4.1.1. osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul;
4.1.2. esitada kandidaate Ühingu juht- ja kontrollorganitesse;
4.1.3. esitada ettepanekuid ja arupärimisi juhtorganitele Ühingu tegevust puudutavates küsimustes;
4.1.4. pöörduda üldkoosoleku poole liikme ja Ühingu vahel tekkinud vaidluste lahendamiseks;
4.1.5. Ühingust välja astuda.
4.2. Liige on kohustatud:
4.2.1. teatama liikmete üle arvestuse pidamiseks Ühingule oma registriandmed. Nende muutumisest teatama kahe kuu jooksul peale muudatuste registrisse kandmist;
4.2.2. täitma põhikirja;
4.2.3. tasuma õigeaegselt Ühingu liikmemaksu;

V Vara

5.1. Ühing võib oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks kasutada palgalist tööjõudu, omada kinnis- ja vallasvara ja teha nendega seaduslikke tehinguid, kuuluda teiste mittetulundusühingute koosseisu.
5.2. Ühingu kinnisvara või registrisse kantud vallasvara võib võõrandada, pantida ning piiratud asjaõigusega koormata ainult üldkoosoleku poolt kehtestatud tingimustel.
5.3. Ühingu vara moodustub:
5.3.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
5.3.2. rehabiliteerimisteenuste pakkumisest;
5.3.3. kirjastustegevusest;
5.3.4. heategevusüritustest;
5.3.5. sponsorsummadest ja annetustest;
5.3.6. kingitustest;
5.3.7. teistest seadusega lubatud allikatest.
5.4. Ühingu vara on Ühingu oma ja seda ei jaotata liikmete vahel.

VI Üldkoosolek

6.1. Ühingu kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek
6.2. Üldkoosolekul on igal liikmel üks hääl
6.3. Liige võib üldkoosolekule saata kuni kolm oma esindajat
6.4. Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse otsusega või vähemalt 1/10 liikmete kirjalikult põhjendatud nõudmisel
6.5. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma vähemalt ühe korra aastas Ühingu majandusaastaaruande kinnitamiseks või muudel juhtudel kui Ühingu huvid seda nõuavad
6.6. Juhatus teatab üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra kava ning esitab arutusele tulevate küsimuste materjalid liikmetele vähemalt 2 nädalat enne üldkoosoleku algust.
6.7. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 2/3 liikmetest.
6.8. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus 3 nädala jooksul, kuid mitte varem kui 1 nädala pärast, uuesti kokku sama päevakorraga üldkoosoleku, mis on pädev vastu võtma otsuseid, kui kohal on vähemalt üks liige.
6.9. Üldkoosoleku pädevuses on:
6.9.1. Ühingu eesmärgi muutmine;
6.9.2. põhikirja muutmine;
6.9.3. üldkoosoleku päevakorra ja üldkoosoleku läbiviimise täpsema korra kinnitamine;
6.9.4. liikme sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ning tasumise korra kinnitamine;
6.9.5. valimise teel juhatuse liikmete määramine ja juhatuse liikme tagasikutsumine;
6.9.6. valimise teel revisjonikomisjoni liikmete määramine ja tagasikutsumine;
6.9.7. Ühingu tegevuskava kinnitamine;
6.9.8. Ühingu majandusaasta aruande kinnitamine;
6.9.10. audiitori määramine;
6.9.11. Ühingu juht- või kontrollorgani liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;
6.9.12. Ühingu juhatuse liikmete tasustamise korra ja tasu määra kinnitamine;
6.9.13. Ühingu ühinemise, jagunemise, lõpetamise ning likvideerimise korra otsustamine;
6.9.14. muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
6.10. Ühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Ühingu liikmete kirjalik nõusolek.
6.11. Põhikirja muutmiseks ja uute liikmete vastuvõtmiseks peab selle poolt hääletama vähemalt 3/4 üldkoosolekul osalenud liikmetest.
6.12. Teised üldkoosoleku otsused võetakse vastu, kui nende poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest.
6.13. Juhatusest või revisjonikomisjonist väljalangenud või tagasikutsutud liikme asemele kinnitab üldkoosolek uue liikme, kelle volitused algavad kohe pärast kinnitamist ja mis kestavad kuni valimisperioodi lõpuni.

VII Juhatus

7.1. Üldkoosolekute vaheajal juhib Ühingut juhatus.
7.2. Juhatuses on üks kuni kolm liiget, kelle kinnitab üldkoosolek ametisse üheks aastaks.
7.3. Kui juhatuses on rohkem kui 2 liiget, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kelle ülesandeks on koordineerida juhatuse tööd.
7.4. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
7.5. Juhatuse otsused langetatakse lihthäälteenamusega.
7.6. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui neli korda aastas.
7.7. Juhatusel on kohustus:
7.7.1. täita Ühingu põhikirja ja üldkoosoleku otsuseid;
7.7.2. pidada Ühingu liikmete üle arvestust;
7.7.3. korraldada Ühingu raamatupidamist ja finantstegevust;
7.7.4. koostada Ühingu tegevuskava ja esitada see üldkoosolekule kinnitamiseks;
7.7.5. määrata üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, päevakorrakava ning saata otsuste langetamiseks vajalikud materjalid õigeaegselt Ühingu liikmetele;
7.8. Juhatusel on õigus:
7.8.1. kasutada Ühingu vara ja vahendeid vastavalt kinnitatud tegevuskavale Ühingu eesmärgi saavutamiseks;
7.8.2. määrata teiste organisatsioonidega suhtlemiseks Ühingu esindajaid;
7.8.3. moodustada Ühingu eesmärkide saavutamiseks alalisi ja ajutisi komisjone ning töörühmi;
7.8.4. sõlmida, muuta ja lõpetada Ühingu töötajatega töölepinguid
7.8.5. anda välja volikirju, käskkirju, korraldusi ja juhendeid;
7.8.6. määrata juhatuse liikmete hulgast isik, kellele antakse volitused põhikirja punktide 7.8.4. ja 7.8.5. toimingute ainuisikuliseks teostamiseks;

VIII Kontroll Ühingu tegevuse üle

8.1. Ühingu üldkoosolek määrab valimise teel revisjonikomisjoni liikmed ja vajadusel audiitori
8.2. Revisjonikomisjoni liikmete arvu määrab üldkoosolek. Revisjonikomisjoni liikmed määratakse üheks aastaks.
8.3. Revisjonikomisjoni liikmeteks ega audiitoriks ei tohi olla Ühingu juhatuse liikmed või Ühingu palgalised töötajad või nendega võrdset majanduslikku huvi omavad isikud.
8.4. Nii revisjonikomisjonil kui audiitoril on õigus:
8.4.1. tutvuda kõigi oma tööks vajalike Ühingu dokumentidega;
8.4.2. esitada Ühingu juhatusele ja üldkoosolekule oma töö käigus selgunud faktid ning teha ettepanekuid avastatud puuduste kõrvaldamiseks;
8.4.3. tõsiste puuduste avastamisel teha ettepanek üldkoosoleku kokkukutsumiseks, saates selleks nii juhatusele kui ka Ühingu liikmetele vastava teatise.
8.5. revisjonikomisjon või revident peab vähemalt ühe korra aastas kontrollima Ühingu tööd, esitades oma tööaruande Ühingu majandusaasta aruande juurde.

IX. Ühingemine, jagunemine, lõpetamine

9.1. Ühingu ühinemise, jagunemise või lõpetamise ning likvideerimise otsustab üldkoosolek seaduses ja põhikirjas sätestatud korras.
9.2. Ühingu ühinemiseks, jagunemiseks või lõpetamiseks on vaja kõigi liikmete esindatust üldkoosolekul ja otsuse vastuvõtmist kõigi liikmete poolthäältega kahel järjestikusel üldkoosolekul, mille vaheaeg on vähemalt 6 kuud.
9.3. Ühingu likvideerijateks on üldkoosoleku poolt määratud isikud.
9.4. Ühingu lõpetamisel lähevad Ühingu varad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist samalaadse tegevuse jätkajale või selle puudumisel Eesti Vabariigile.

Põhikiri on kinnitatud Ühingu asutamiskoosolekul 10. detsembril 2005. aastal.