Andmetöötluspõhimõtted

Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskuse (NIRK)
ANDMETÖÖTLUSPÕHIMÕTTED


Isikuandmete töötlemine
Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskuse (edaspidi Keskus) tegevus on avalik

Töö käigus koguneb meile isikuandmeid, sh eriliigilisi isikuandmeid (terviseandmed). Näiteks kui Te:
  • olete pöördunud Keskuse poole sooviga tulla teenustele või õppima;
  • olete asunud Keskusesse teenustele või õppima;
  • olete osalenud rehabilitatsiooniprogrammi piloteerimises, mille raames on teised teenuse osutajad Teie kohta andmeid kogunud ning neid edastanud Keskusele;
  • olete osalenud Keskuse poolt korraldatud koolitusel ja sellega seotud jätkutegevustes (nt tagasiside andmine).
Teie kui klient või õppija – Keskus säilitab Teie andmeid oma infosüsteemis ja teatud juhtudel (nt kaebused) dokumendihaldussüsteemis. NIRK infosüsteem on Keskuse sisemiseks töökorralduseks kasutatav andmekogu, milles on Keskuse töötajatele võimaldatud kasutajaõigused ja ligipääs tööülesannete täitmisega seotud vajalikele andmetele. NIRK infosüsteemi ei kanta üle andmeid ega ei edastata andmeid teistesse infosüsteemidesse. Samuti ei saa isikud väljaspool Keskuse töötajaid teha päringuid NIRK infosüsteemi.

Teie kui rehabilitatsiooniprogrammi piloteerimises osaleja – Keskus säilitab Teie kui pilootprojektis osalenud kliendi andmeid piiratud ligipääsuga arvutivõrgu kettal ja dokumendihaldussüsteemis moodulis, kus on piiratud ligipääs.

Teie kui koolitusel osaleja – Keskus säilitab Teie kui koolitusel osaleja andmeid elektroonilisel kandjal dokumente piiratud ligipääsuga arvutivõrgu kettal (nt tagasiside) ja dokumendihaldussüsteemis (nt tunnistused), paberkandjal dokumente lukustatud kapis lukustatavas kabinetis.


Teie õigused oma andmetega seoses

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud.
Selleks esitage digitaalselt allkirjastatud taotlus Keskusele aadressil info@nirkkeskus.ee või omakäeliselt allkirjastatud taotlus paberil aadressil Tondi 8A, 11313 Tallinn, millele vastame esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui ühe kuu jooksul arvates taotluse saamisest. Erandlikel juhtudel, eelkõige taotluse keerukust või taotluste hulka arvestades, võime vastamise kuupäeva pikendada kuni kahe kuu võrra. Teie kohta käivad andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektrooniliselt.

Me keeldume Teie soovist üksnes siis, kui see võib:
  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • kahjustada riiklikku julgeolekut;
  • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist.

  • Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.
  • Teil on õigus oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõudes oma isikuandmete kasutamise piiramist või kustutamist.
  • Teil on õigus nõuda oma isikuandmete väljastamist ning ülekandmist teisele teenuse osutajale juhul, kui see on tehniliselt teostatav.
Oma õiguste kasutamine on tasuta. Ainult juhul, kui taotlus on põhjendamatu või ülemäärane (eelkõige korduva iseloomu tõttu), võime taotluse täitmise eest küsida tasu või keelduda selle täitmisest. Sellisel juhul on meil kohustus põhjendada, miks me leiame, et taotlus on põhjendamatu või ülemäärane.
Kõigis küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega Keskuses, saate vastuse meie andmekaitsespetsialistilt. Palume kirjutada aadressil info@nirkkeskus.ee.


Selgitustaotlusele, märgukirjale, teabenõudele vastamine

Teie isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks. Teie pöördumised registreeritakse dokumendihaldussüsteemis ning edastatakse asjassepuutuvatele töötajatele vastamiseks.

Kui olete saatnud meile selgitustaotluse/sekkumistaotluse/teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teatame kindlasti ka Teile. Sõltumata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus).

Teiega peetud kirjavahetust võime kasutada ka asutusesiseselt oma töö kvaliteedi hindamiseks. Kirjavahetuse statistikat ja kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt, ilma nimedeta.
Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame 5 aastat. Selle tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad üldjuhul hävitamisele.


Võrgulehe külastamine

Kui külastate meie võrgulehte ja tutvute sealse infoga, piirduvad Teie kohta kogutavad ja säilitatavad andmed Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga), Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).
Me ei seo IP-aadresse isikut tuvastava teabega ning kasutame neid üksnes isikustamata kujul. Me kogume ja säilitame andmeid selle kohta, millist võrgulehe osa Te külastate ja kui kaua seal peatute. Neid andmeid kasutame külastusstatistika koostamiseks, et selle põhjal võrgulehte arendada ja muuta see külastajasõbralikumaks. Selleks kasutame kodulehel küpsiseid ehk väikeseid tekstifaile, mis salvestatakse teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui meie kodulehte külastate.


Meile tööle kandideerimine

Meile tööle kandideerides lähtume kandidaadi avaldatud teabest ja avalikest allikatest. Kui toote oma CV-s välja soovitajad, siis võime teie poolt soovitajatena nimetatud isikutega suhelda. Meile tööle kandideerides on teil õigus saada teada, milliseid andmeid me teie kohta kogunud oleme. Teil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ning anda selgitusi või esitada vastuväiteid. Teiste kandidaatide andmeid me ei avalda.

Kui Te ei osutunud valituks, säilitame vajaduse korral Teie nõusolekul Teie andmed. Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.


Isikuandmetega seotud rikkumine

Kui Keskuses toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu inimese õigustele ja vabadustele, siis vormistame selle kohta nõutud dokumendid ning esitame need Andmekaitse Inspektsioonile. Kindlasti võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lõpetada. Kui rikkumise tulemusena tekib Teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest ka Teid. Teavituse eesmärk on võimaldada Teil endal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.


_______________________________________________
Andmetöötluspõhimõtted seisuga 01.06.2019